Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Suomen Varhaiskasvatus ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää lasten oikeuksia, kasvatusta ja hyvinvointia kotona, päivähoidossa, koulussa ja yhteiskunnassa yleisemminkin. Tarkoituksena on edistää suotuisia kasvuolosuhteita ja kasvamista. Toiminnalla halutaan edistää lasten kanssa työskentelevien yksilöiden ja ryhmien välistä yhteistyötä. Lisäksi tarkoituksena on kiinnittää huomiota lasten oikeuksiin ja lasten tarpeisiin sekä tukea lasten asemaa yhteiskunnassa. Yhdistyksen toiminnalla halutaan edistää tutkijoiden, kouluttajien sekä käytännön kasvatus- ja opetustyötä tekevien välistä vuorovaikutusta em. tavoitteiden toteutumiseksi.

TOIMIHENKILÖT

Hallituksessa ovat toimineet varsinaisina jäseninä:
Elina Fonsén, puheenjohtaja
Jonna Leinonen, sihteeri
Janniina Elo, rahastonhoitaja
Piia Roos, jäsenvastaava
Laura Repo, tiedottaja
Jaana Kivelä, kansainvälisten asioiden vastaava

Lisäksi varajäseninä toimivat:
Anne Liimola,
Mervi Eskelinen,
Riitta Korhonen,
Marja-Liisa Akselin,
Johanna Heikka

Toiminnantarkastajina toimivat:
Outi Stüber ja Paula Mikola

JÄSENASIAT

Yhdistyksessä oli toimikauden lopussa 97 jäsentä ja 9 yhteisöjäsentä.

Toimikautena 2014–2015 yhdistyksen hallitus toteutti jäsenrekisterintietojen päivityksen touko-kesäkuun aikana. Yhdistyksen jäsenrekisteripäivitys toteutettiin e-lomakkeen avulla. Päivityksen yhteydessä muutamaa jäsentä ei tavoitettu heidän ilmoittamistaan yhteystiedoista.

Toimikauden aikana yhdistykseen on liittynyt 54 jäsentä ja 6 yhteisöjäsentä.

TALOUS

Yhdistyksen talous on vahvistunut kuluneena toimintakautena.

Yhdistys hankki varoja perimällä jäseniltään jäsenmaksua. Jäsenmaksuksi oli henkilöjäseneltä 28 euroa, opiskelijalta ja eläkeläiseltä 13 euroa ja yhteisöltä 58 euroa. Jäsenmaksut lähetettiin sähköpostiviestinä.

Lisäksi yhdistys sai merkittävän osan toimintakauden tuloistaan myymällä Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa teosta. Kirjaa myytiin jäsenille hintaan 30 euroa ja ulkopuolisille hintaan 38 euroa. Kirjan julkaisemisen kuluiksi kirjattiin taitto- ja kuvituspalkkiot, sekä painatuskustannukset Kopio-Niini Oy:ssä. Kirjan painos oli yhteensä 350 kappaletta ja se myyntiin loppuun.

Hallituksen jäsenille maksettiin matkakorvaukset niihin hallituksen kokouksiin, jotka kokoontuvat muualla kuin jäsenen kotipaikkakunnalla halvimman julkisen kulkuneuvon taksan mukaan hakemusten perusteella.

Yhdistyksen talouskatsaus on tarkemmin eritelty erilliseen talousarvioon.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen uudet kotisivut osoitteessa http://eceaf.org/ otettiin käyttöön toimikauden aikana. Sivuja käytetään yhdistyksen mainontaan sekä tiedottamiseen. Sivujen rakentamisesta ja käyttöönotosta vastasivat Mervi Eskelinen sekä Laura Repo. Päivityksistä vastaavat edellisten lisäksi Jonna Leinonen ja Elina Fonsén.

Yhdistykselle perustettiin sosiaaliseen mediaan Facebooktm –ryhmä, jossa ajankohtaisista varhaiskasvatukseen liittyvistä uutisista ja asioista tiedotetaan aktiivisesti (noin 20 julkaisua kuukaudessa). Ryhmällä on 1068 seuraajaa (20.1.2014).

Jäsenistölle on tiedotettu yhdistyksen toiminnasta sekä jäsenasioista myös sähköpostin välityksellä.

TOIMINTA

Vuosikokous järjestetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti helmi-huhtikuun välisenä aikana. Yhdistys arvioi toimintaansa yhdistyksen tavoitteiden pohjalta ja suunnittelee sen mukaista toimintaa. Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa. Vuoden 2014 kokous pidettiin ravintola Vltavassa, Helsingissä 12.2.2014.

Yhdistys julkaisi toimintakauden aikana kirjan Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Teos on artikkelikokoelma tuoreista näkökulmista suomalaiseen varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämiseen tieteellisistä ja käytännöllisistä näkökulmista. Kirja on yhdistyksen pitkäaikaisen aktiivin, Leena Turjan kunniaksi toimitettu juhlakirja. Teoksen toimittivat Johanna Heikka, Elina Fonsén, Janniina Elo ja Jonna Leinonen. Teos julkaistiin 3.10.2014 Jyväskylässä järjestetyssä seminaarissa. Teoksesta otettiin 200 kappaleen ensipainos ja 150 kappaleen lisäpainos, jotka molemmat on myyty loppuun

Yhdistys järjesti jäsenilleen 3.10.2014 seminaarin, jossa julkaistiin kirja Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Seminaari järjestettiin Jyväskylän yliopistolla ja Leena Turja vastasi seminaarin käytännönjärjestelyistä. Seminaariin osallistui 32 yhdistyksen jäsentä sekä 10 ulkopuolista.

Syksyllä 2013 käynnistetty varhaiskasvatuksen alan graduntekijän Hyvän gradun kunniamaininta –prosessi saatettiin päätökseen kuluneen toimintakauden aikana ja kunniamaininta myönnettiin yhdistyksen seminaarissa 3.10.2014. Palkinnonjaossa otettiin huomioon 1.1.2010 jälkeen ilmestyneet gradut. Kilpailusta tiedotettiin yliopistojen yhdyshenkilöille ja kilpailusta sekä palkinnon saajasta tiedotetiin yhdistyksen sivuilla. Kilpailusta ja palkinnosta tiedottamisesta vastasi yhdistyksen tiedotusvastaava.  Kilpailuun otti osaa seitsemän tutkimusta. Arviointia varten perustettiin raati, joka arvioi tutkimuksen eri osa-alueita sekä valittiin toisen vaiheen arvioitsija, joka teki päätöksen raadin antamiin alkuarvioihin tukeutuen. Palkinto myönnettiin Maarit Multalan Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekuntaan opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen maisteriohjelman pro gradu -tutkielmalle Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö varhaiskasvatustyössä. Tutkimus varhaiskasvatuksen ammattilaisten kasvatuskumppanuutta koskevasta haastattelupuheesta.

Yhdistys esiintyi Varhaiskasvatusmessuilla Helsingin Wanhassa Satamassa 10.10.2014. Messupisteessä esiteltiin yhdistyksen toimintaa, rekrytoitiin uusia jäseniä ja markkinointiin yhdistyksen uutta julkaisua.

Yhdistyksen kustantama ja ylläpitämä tieteellinen aikakausilehti JECER ilmestyi toimintakauden aikana kaksi kertaa. Lehden päätoimittajana jatkoi Professori Eeva Hujala Tampereen yliopistosta ja vastaavana toimittajana Leena Turja Jyväskylän yliopistosta.

Hallituksen kokouksia pidettiin toimintakauden kuluessa viisi. (3.2., 24.4., 6.6., 29.8., 24.11.) Lisäksi järjestettiin kolme sähköpostikokousta. (29.9., 21.10.)

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Journal of Early Childhood Education Research -JECER – on Suomen Varhaiskasvatus ry:n kustantama ja ylläpitämä varhaiskasvatuksen tiedelehti. Lehti on kansainvälinen referee-arviointiin perustuva sähköinen julkaisu, joka on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tutkijoille, kouluttajille ja opiskelijoille sekä muille varhaiskasvatuksen tutkimuksesta kiinnostuneille.   Lehti pyrkii parantamaan varhaiskasvatuksen tutkimuksen tunnettavuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena on viestittää uudesta varhaiskasvatuksen tutkimuksesta ja avata kansainvälisiä näkökulmia varhaiskasvatukseen. Lehden toimituskuntaan kuuluu varhaiskasvatuksen tieteellisiä asiantuntijoita Euroopasta, USA:sta ja Aasiasta. JECER:n päätoimittajana toimii professori Eeva Hujala ja vastaava toimittaja on KT Leena Turja. Lehti perustettiin vuonna 2011. Vuonna 2014 lehdestä ilmestyi kaksi numeroa, joissa julkaistiin yhteensä 7 tutkimusartikkelia, joista 5 englanninkielistä ja 2 suomenkielistä. Artikkeleihin sekä kirjoitusohjeisiin voi tutustua lehden kotisivuilla (www.Jecer.org). Jecer on julkaisufoorumiluokitukseltaan 1-luokan lehti (vuodesta 2014).

Yhdistyksen jäsen Piia Roos osallistui yhdistyksen edustajana European Early Childhood Education Research Assosiationin EECERA-konferenssiin.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Yhdistys laati ja julkaisi lausunnon varhaiskasvatuslain valmisteluun Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyynnön vastaanottaneena 25.5.2014. Lausunnossa korostettiin varhaiskasvatuksen pedagogista merkitystä ja vaaditaan henkilöstörakenteen tarkempaa määrittämistä. Lausunto on kokonaisuudessaan nähtävissä liitteessä 1.

Yhdistyksen jäsen Elina Fonsén osallistui valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän seminaarin paneeliin Varhaiskasvatuslaki – Tavoitteena oikeudenmukaisuus Suomen Varhaiskasvatus ry:n edustajana helmikuussa 2014.

Lisäksi yhdistyksen hallituksen jäsenet Jonna Leinonen ja Mervi Eskelinen osallistuivat Eduskunnan kansalaistorilla järjestettyyn kyselytuntiin varhaiskasvatuslain valmistelusta toukokuussa 2014.